MY a náš TÝM: ZDE

 
 

 

Charakteristika + Vzdělávání

 

"Naším hlavním cílem je vytvořit místo kde se budou děti cítit dobře, rozvíjet své schopnosti, dovednosti a poznají nové kamarády." 

"U nás každý nový týden začíná novou pohádkou".

 

NONA je umístěna v rekonstruovaném domě v samém cetnru obce Lety. Je to jeden z nejstarších statků v obci jehož počátky jsou zdokumentovány až do počátku 16. století. Budova je po velmi kvalitní rekonstrukci, na kterou si dohlížel sám majitel.  Náš prostor není typický školkovský, spíše domácí rodinné prostředí. V přízemí se nachází šatna dětí, 2 WC, malá školní kuchyňka a třída. Kuchyňka je využívána jen pro přípravu svačinek a minimálnímu vaření. Svačinky si připravujeme samy, dbáme na zdravé složení. Hlavní jídlo pro děti  nám vozí a zajišťuje J3R, s.r.o., Jídelna Třebáňská kuchyně. Třída v přízemí je využívána pro ranní scházení dětí, k náročným výtvarným pracím, ke svačinkám, obědům. V patře jsou dvě herny, kde probíhá hlavní program a větší sociální zařízení pro děti. Tyto třídy jsou v pozdních odpoledních hodinách  využívány k organizování vzdělávání, ke kurzům a kroužkům. Celý prostor školinky není až tak velký, ale moc útulný a proto vidíme určitou výhodu vzhledem adaptaci dětí na prostředí, které je podobné prostředí domácímu.

 

NONA je dvoutřídní soukromá mateřská škola s kapacitou cca 24 dětí

( dvě DS po 12 dětech, NONA 1, NONA 2)

O děti v současné chvíli pečují: 2 pedagogická pracovnice, 2 asistentky 

Přijímáme děti ve věku 2 - 6 let, vše záleží na  sociální zralosti a individuálním posouzení (plenky nejsou překážkou).

Provozní doba od 7.30 - 17.00 hodin

 

Vzdělávání

Jedním z hlavních cílů výchovy v naší školince je rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Předem chceme upozornit, že se nechceme vyloženě vyhranit určitému vzdělávacímu programu, ale jít napříč všemi programy a vždy implementovat do provozu to nejlepší pro děti a školinku. Naší snahou je děti nepřetěžovat. Tímto směrem se také snažíme ovlivnit rodiče dětí a připomínat jim, že hlavní činností pro předškolní děti je hra a pobyt dítěte v přírodě. Velký důraz klademe na nenásilnou adaptaci nových dětí na nové prostředí. Nedoporučujeme docházku jen na jeden den v týdnu, domníváme se, že to není vhodné pro adaptaci dítěte do kolektivu, ale vše záleží na posouzení rodiče. Ve výchovné práci s dětmi využíváme všechny svátky v průběhu školního roku. Dbáme na vytváření pěkných kamarádských vztahů – společně slavíme narozeniny každého dítěte.

 

Stručné představení konceptu a harmonogramu
Naším záměrem je propojit tři hlavní oblasti.


1. Environmentální výchova a výchova k vlastenectví
tradice a svátky; proměny přírody během roku
Cílem je ukázat dětem, kde jsou jejich kořeny, odkud pocházejí. Osvojení si morálních zásad.

2. Multikulturní výchova
výchova k lidské toleranci; objevování ostatních kultur; jazyková propedeutika (rozvoj všeobecných jazykových dovedností, kulturní rozhled)
Cílem je připravit děti na život v mnohojazyčné a kulturně rozmanité společnosti.

3. Rozvoj učebních dovedností
trénink paměti, koncentrace a představivosti, podpora a rozvoj tvořivosti, nácvik relaxace a propojování mozkových hemisfér, rozvoj citu pro jazyk
Učební dovednosti jsou základem pro radost z celoživotního učení a nedoceněným pomocníkem při procesu učení.

 

Týdenní harmonogram: ZDE 

Každý týden se budeme věnovat jednomu hlavnímu tématu, ve kterém propojíme tři výše uvedené oblasti. Dané téma budeme rozvíjet v různých činnostech a aktivitách tak, aby se dostalo dětem opravdu do hlaviček a pod kůži.

 

Pondělí: Zahájení a seznámení s tématem – jazyková propedeutika

Děti netradičním způsobem seznámí s aktuálním tématem, které jim bude představeno krátkým příběhem, či pohádkou, ve kterém budou vtaženy do děje. Příběh budeme uveřejňovat na webu, aby se s ním mohla seznámit celá rodina a třeba ho i v domácím prostředí mohla dále využít.

Děti budou mít ve školce svá portfólia, do kterých si budou zakládat za každý týden jeden pracovní list k danému tématu.
Každý týden budou mít speciální úkol k danému tématu na doma, velmi jednoduchý.Tento úkol není povinný :-), jen případě vašeho zájmu a zájmu dětí. 
V případě, že Vaše dítě nechodí do školinky každý den, můžete sledovat webové stránky, kde najdete na každý týden inspiraci pro vlastní aktivity v domácím prostředí.

 

 

Roční harmonogram: ZDE 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovníček pojmů, nebo-li o čem je vlastně řeč
Jazyková propedeutika
Cílem jazykové propedeutiky je připravit děti na život v mnohojazyčné a kulturně rozmanité společnosti. Je to velmi moderní a v ČR zatím jen málo objevený obor. Řada výzkumů prokázala, že je podstatně účinnější, aby se děti školkového a mladšího školního věku věnovaly rozvoji všeobecných jazykových dovedností, než cíleně jen jednomu jazyku. Je to velký vklad pro budoucí vývoj dítěte. Děti objevují jazykové a kulturní odlišnosti, získávají pozitivní postoj k jazykové a kulturní rozmanitosti. Získané dovednosti a znalosti usnadní a zefektivní učení cizím jazykům i jazyku mateřskému a celkově obohatí osobnost dítěte. 

Učební dovednosti
Klíčové dovednosti, které podporují celoživotní učení a efektivní si osvojování nových znalostí. V současné době má mnoho dětí specifické problémy v učení, jako jsou různé mozkové dysfunkce, řečové vady atd. Tím, že jsou děti již od malička vedeny k určitým pravidelným aktivitám a naučí se speciální cvičení tělesná a dechová aj., je možné spoustě potížím předejít, či je alespoň zmírnit, nebo i správnými přístupy zcela odstranit.

Multikulturní výchova
Způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní, eliminovat nebo oslabovat etnické či rasové předsudky. Má značný význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných národů, kultur, ras apod. (Pedagogický slovník)
Seznámení se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak děti mohou lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. (Rámcový vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání)

Environmentální výchova – ekopedagogika
Výchova k odpovědnému zacházení s životním prostředím.   

 

 

 


Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené.

Velkou péči chceme věnovat také spolupráci s rodiči a jejich informovanosti, 

proto máte-li jakýkoli podmět, podělte se prosím s ním přímo s námi!

 


 

NONA

tel.: 723 450 510 

- omluvy

- kontakt s paní učitelkami

Michaela KOTĚROVÁ

tel.: 606 909 348

Karolína BENEŠOVÁ

tel.: 602 764 705

Rozčlenění celého týdne 

 

„U nás každý týden začíná novou Pohádkou“

 

Pondělí: Zahájení a seznámení s tématem – jazyková propedeutika

Děti netradičním způsobem seznámí s aktuálním tématem, které jim bude představeno hraným krátkým příběhem, či pohádkou, ve kterém budou vtaženy do děje. Příběh budeme uveřejňovat na webu, aby se s ním mohla seznámit celá rodina a třeba ho i v domácím prostředí mohla dále využít.

 

Úterý: Pojďme tančit a zpívat – rytmika

Téma bude rozvíjet v hudebním, zpívacím a tanečním pojetí. Spojujeme pohyb s řečí, tím podporujeme vývoj řeči

 

Středa: Veselé sportování - Sokol Lety, venku

Práce s portfoliem

„Grafomotorika + sport v sokole“ - práce s portfoliem a pracovními listy, hry a soutěže v sokole 

 

Čtvrtek:  "U nás - začínají umělci“ 

Společné kreativní tvoření na dané téma týdne. 

 

Pátek: „Relaxujeme s jógou“ 

 cvičíme a opakujeme co jsme za celý týden zažily

 

Každý den: chodíme do přírody, na procházky, venku hrajeme bojovky, učíme se říkanky, zpíváme, kreslíme

 

Kontakt

Školinka NONA,z.s. provozovna: Na Návsi 21, Lety
sídlo: Letovská 304, Lety

IČO: 01650866
školinka tel.: 723 450 510
- omluvy + kontakt s paní učitelkami

vedení:
Michaela Kotěrová
tel.: 606 909 348
Karolína Benešová
tel.: 602 764 705
skolinkanona@gmail.com