Speciální logopedický program – měsíční pobyt

Je možné se přihlásit jen na tento speciální logopedický měsíc!

 

Duben - 2017 

(další plánujeme na listopad 2017) 
 

Celý duben bude zaměřen na intenzivní logopedickou péči.

Rozvoj řeči a komunikačních dovedností, celkový rozvoj schopností potřebných pro zvládnutí čtení, psaní a počítání.

 

Program:

Pondělí: Lesní výprava – pohádka – jazyková propedeutika

Úterý: logopedická chvilka + individuální logopedická práce

Středa:  logopedická chvilka + individuální logopedická práce

Čtvrtek: logopedická chvilka - + individuální logopedická práce

Pátek: sportování

(na konci týdne si vždy rodič odnese týdenní práci + procvičování)

 

Logopedické chvilky v běžném denním programu ,budou vždy zaměřeny na danou problematiku a rozvoj v určité oblasti řeči dítěte. Nejde jen o nápravu výslovnosti jednotlivých hlásek, ale o celkový řečový rozvoj ve všech jeho rovinách - rozumění, slovní zásoby, stavby slova a věty, vyjadřování, vyprávění apod. Rozvoji rozlišování a výslovnosti hlásek se budeme věnovat hravě pomocí uvedení do jednoduchého příběhu - pohádky - která pomůže dětem s představou o dané hlásce - písmenku a povede je ke správné výslovnosti.   

Budeme tak najednou rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, rytmizaci. Důležitou složkou nácviku budou dechová a hlasová cvičení s důrazem na správné dýchání a užívání hlasu. Důraz budeme klást na cvičení motoriky mluvidel se správným postavením rtů a jazyka v ústech a rozvoji jejich hybnosti. K tomuto účelu jsme vybavili logopedickými zrcadly
zelenou třídu. Děti projdou průpravou jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky. Máme široký výběr pohybových her a zážitkových výprav, které děti dále podněcují a emocionálně rozvíjejí. Nedílnou součástí našich cvičení - her je rozvoj myšlení a poznávacích schopností - tedy vnímání světa kolem sebe a sebe ve světě okolo. Pořádáme lesní výpravy, cvičíme sokole, malujeme na velká "plátna" , zpíváme s kytarou a jsme v NONĚ jako DOMA!!!

 

Cena za logopedický měsíc : 6 900,-  + stravné na den 60,-

 

Nabízíme volná místa a děti přijímáme v průběhu celého školního roku.

V případě zájmu nebo jiných dotazů nás neváhejte kontaktovat.

tel.: 606 909 348, 725 068 725

NONA

tel.: 723 450 510

Michaela KOTĚROVÁ

tel.: 606 909 348

Karolína BENEŠOVÁ

tel.: 602 764 705

Kontakt

Školinka NONA,z.s. provozovna: Na Návsi 21, Lety
sídlo: Letovská 304, Lety

IČO: 01650866
školinka tel.: 723 450 510 skolinkanona@gmail.com